Gépkocsi értékesítés

Gépkocsi értékesítés

A Terézvárosi Család -és Gyermekjóléti Központ (1068 Budapest, Király u. 82., továbbiakban: ajánlatkérő) megvételre kínálja a tulajdonában álló Ford Tourneo használt gépkocsit.

A gépkocsi 2000-es évjáratú, Magyarországon forgalomba helyezett, diesel, manuális sebességváltós. Hengerűrtartalom: 2496 cm3, Teljesítmény: 62 kW, Futásteljesítmény: 40951 km, Szín: sötétszürke A gépkocsi műszaki vizsgája 2021.10.24.-ig érvényes.

Minimális vételár: bruttó 500 000- Ft, azaz bruttó 500 000 forint.

A gépkocsi előre egyeztetett időpontban, Budapest VI. kerületében, a Király utca környékén, az ajánlattételi határidőig megtekinthető (időpontegyeztetés a +36-30-690-8403-as telefonszámon, ügyintéző neve: Nemecz Mihály.

Ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 25. 10:00 óra

Az ajánlat benyújtásának módja: elektronikus úton Dr. Kopácsy Judit részére az intezmenyvezeto@tcsgyk.hu e-mail címre, aláírva, pdf formátumban.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a hirdetmény feltételeinek elfogadására vonatkozóan,

b) a megajánlott bruttó vételárat,

c) a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatokat (pl. név, lakóhely, anyja neve, adóazonosító jel; nem természetes személy esetén név, székhely, cégjegyzékszám, adószám),

d) nem természetes személy ajánlattevő esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül,

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő leteltét követő 3 napig érvényes,

f) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sem lejárt esedékességű köztartozással, sem Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.

Az a) és f) pontban meghatározott nyilatkozat az ajánlattevő által kiállított egyszerű okirati nyilatkozatként értendő.

Az ajánlat csak akkor minősül határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártáig tartalmilag és formailag a jelen hirdetménynek megfelelően, megnyithatóan és olvashatóan megérkezik az ajánlatkérő megadott elektronikus elérhetőségére.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

a) az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be,

b) nem felel meg a jogszabályokban, illetve a jelen hirdetményben foglalt formai és tartalmi követelményeknek.

Az ajánlattételi határidő időpontjában ajánlattevő részéről ajánlati kötöttség jön létre, az ajánlattételi határidő leteltét követő 3 napig.

Az ajánlatkérő a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt használt gépkocsi adásvételi szerződést. A szerződéssel kapcsolatos járulékos költségek (pl. eredetvizsgálat) ajánlattevőt terhelik.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártát követő 3 napon belül bírálja el. Az ajánlatkérő az eljárás eredményét az elbírálást követő 1 napon belül írásban, elektronikus úton közli valamennyi ajánlattevővel, illetve közzéteszi a honlapján.

A szerződést az elbírálásról történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül kell megkötni.

Az ajánlatkérő a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a vonatkozó számlát a nyertes ajánlattevő részére. Ajánlattevő a vételárat 15 munkanapon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni az ajánlatkérő 11784009-16924334-nél vezetett bankszámlaszámára: „gépkocsi vételár” megjegyzéssel. A vételár teljes összegének az ajánlatkérő számláján történő jóváírását követően kerülhet sor a gépkocsi birtokba adására, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a hirdetményt visszavonja vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Eredménytelen az eljárás, ha:

a) nem nyújtottak be ajánlatot,

b) csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,

c) az ajánlattevők egyike sem felel meg a hirdetményben foglalt feltételeknek,

d) egyik ajánlattevő sem tett – a hirdetményben foglalt feltételeknek – megfelelő ajánlatot,

e) a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a bruttó vételárat tekintve soron következő legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést, ha a nyertes ajánlattevő bármilyen okból visszalép vagy ha a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés meghiúsul.

Kiegészítő tájékoztatás írásban, legkésőbb 2020. szeptember 22-én 12:00 óráig kérhető Dr. Kopácsy Juditnak címezve, az intezmenyvezeto@tcsgyk.hu e-mail címen, melyet az ajánlatkérő írásban válaszol meg.

2020. szeptember 10.

dr. Kopácsy Judit

intézményvezető