TCSGYK- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

TCSGYK – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység a gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekvédelmi törvény szerinti, a családsegítés Szociális törvény szerinti feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával (családgondozás), valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársa tájékoztatási feladatai körében tájékoztatja:

 •  az anyagi nehézséggel, szociális vagy mentálhigiénés problémával küzdő vagy más okból krízishelyzetbe került személyeket a helyzetük enyhítését, illetve problémáik megoldását segítő ellátásokról, szolgáltatásokról,
 •  a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
 •  a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
 •  a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését,

A szociális segítőmunka keretében:

 •  segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, konfliktusok megoldásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 •  szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,
 •  a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldása, a szociális vagy egyéb problémák miatt nehéz élethelyzetbe, krízishelyzetbe került segítségre szoruló személyek támogatása érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 •  koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 •  az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett  a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
 • a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és
 •  közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

 •  folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
 •  a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
 •  a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és
 • segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.