TCSGYK-Család-és Gyermekjóléti Központ

TCSGYK – Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézményünk Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége a gyermekek védelmére irányuló esetmenedzselési tevékenysége keretében:

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.

A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó tevékenységük során az esetmenedzserek szorosan együttműködnek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársaival.

A fentiek mellett, a  gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése, továbbá szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok támogatása érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központ egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:

 • az utcai szociális munka feladata alatt gyermekek és családok szabadidejének hasznos, tartalmas, a családi működést és összetartást segítő, közösségfejlesztő programok szervezése és közvetítése,
 • kapcsolattartási ügyelet,
 • mediáció (kapcsolattartás keretében, de egyéb konfliktushelyzet esetén is),
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,
 • jogi segítségnyújtás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • családkonzultáció, családterápia,
 • pedagógiai/fejlesztőpedagógiai segítségnyújtás,
 • adósságkezelési tanácsadás,
 • álláskereséséi tanácsadás,
 • szociális diagnózis készítése,
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.